Regulamin Programów Partnerskich OpenCard

Ostatnia aktualizacja: 25-05-2018
 1. Regulamin Korzystania z Produktów OpenCard
 2. Regulamin Korzystania z Karty OpenCard


I. Regulamin Korzystania z Produktów OpenCard
 1. Definicje:
  • OpenCard - OpenCard Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Al. Józefa Piłsudzkiego 34, 35-001 Rzeszów, rozumiany też jako Serwis OpenCard
  • Voucher – emitowany przez OpenCard Voucher umożliwiający jego nabywcom skorzystanie z usług restauracji Partnerów. Voucher emitowany jest na określoną wcześniej kwotę, którą można wymienić na usługę Restauracji Partnerskiej mieszczącą się w kwocie określonej na Voucherze. Voucher dostępny jest w formie elektronicznej papierowej lub formie PDF do wydruku. Voucher może być imienny lub na okaziciela.
  • Degustacja – emitowane przez OpenCard zaproszenie na menu degustacyjne, umożliwiające skorzystanie z usług Restauracji Partnerskiej. Zaproszenie emitowane jest do określonej wcześniej Restauracji Partnerskiej oraz na określone wcześniej przez OpenCard albo Partnera menu degustacyjne. Zaproszenie dostępne jest w formie elektroniczne, papierowej lub formie PDF do wydruku. Zaproszenie może być imienne lub na okaziciela.
  • Oferta specjalna – emitowana przez OpenCard oferta umożliwiająca jej nabywcom korzystanie z usług restauracji partnerów na warunkach zniżkowych. Oferty specjalne dostępne są w formie elektronicznej lub w wersji PDF do wydruku.
  • Produkty OpenCard – zbiór wszystkich wymienionych wyżej rodzajów produktów, tj. Vouchery, Degustacje oraz Oferty specjalne, rozumiane też jako Oferty
  • Posiadacz - to każda osoba, która zakupi na portalu OpenCard Degustację, Voucher lub Ofertę specjalną.
  • Restauracja Partnerska (zwana również: Partnerem) - to każda osoba prawna lub fizyczna prowadząca restaurację, w której możliwe jest zrealizowanie Produktów OpenCard.
  • Strona internetowa OpenCard – strona pod adresem: www.opencard.pl.
  • Aplikacja Mobilna – aplikacja dostępna na telefonach z systemem iOS od wersji 8.0, Android od wersji 4.2
 2. Warunki i zasady nabywania Produktów OpenCard
  • Posiadacz może nabyć Produkty OpenCard poprzez stronę internetową www.opencard.pl lub poprzez Aplikację Mobilną OpenCard.
  • Produkty OpenCard może nabyć każdy, kto założy konto na stronie internetowej OpenCard lub w Aplikacji Mobilnej oraz zapłaci wskazaną cenę.
  • Na stronie internetowej OpenCard oraz w Aplikacji Mobilnej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferowanych Produktów OpenCard, w szczególności ceny produktów oraz lista Restauracji Partnerskich, w których możliwe jest zrealizowanie Produktów OpenCard.
  • Po zapoznaniu się z treścią Oferty prezentowanej w serwisie OpenCard, akceptacji Regulaminu w tym Polityki prywatności OpenCard, Posiadacz wybiera opcję zakupu produktu. Dokonując płatności, składa On deklarację zakupu przedstawionego produktu. Posiadacz zobowiązany jest do opłacenia Produktu OpenCard w wybranym przez siebie, oferowanym przez serwis OpenCard następujących form płatności:
   • karty debetowe i kredytowe Visa, MasterCard i inne,
   • przelewy elektroniczne, przekazy i przelewy bankowe w systemie płatności DotPay lub innej instytucji pośredniczącej.
  • Posiadacz zawiera umowę sprzedaży z serwisem OpenCard oraz nabywa Produkty OpenCard po zapłaceniu ceny za te produkty i odnotowaniu przez OpenCard wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym. Jeżeli płatność nie zostanie przez Kupującego uiszczona w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia, umowa nie dochodzi do skutku.
  • Okres ważności Produktów OpenCard jest każdorazowo określony w Szczegółach Oferty dostępnych na stronie internetowej OpenCard oraz w Aplikacji Mobilnej.
  • Lista Restauracji partnerskich, w których możliwe jest zrealizowanie Produktów OpenCard dostępna jest na stronie internetowej OpenCard oraz w Aplikacji Mobilnej.
 3. Realizacja Produktów OpenCard przez Posiadacza
  • Celem realizacji oferty w Restauracji Partnerskiej, Posiadacz powinien:
   • pokazać ofertę na aplikacji mobilnej, w formie papierowej lub wydrukowaną formę PDF,
   • w przypadku korzystania z papierowej wersji z nadrukowanym indywidualnym kodem weryfikacyjnym, ofertę należy przekazać obsłudze restauracji na potrzeby weryfikacji. Wersja papierowa jest bezzwrotna dla Posiadacza,
   • w przypadku korzystania z elektronicznej oferty w aplikacji mobilnej, należy umożliwić obsłudze restauracji wpisanie do aplikacji unikalnego 4 cyfrowego kodu PIN który jest wymagany na potrzeby weryfikacji,
   • poczekać na zweryfikowanie oferty przez obsługę restauracji indywidualnym kodem identyfikacyjnym. OpenCard zastrzega że Posiadacz może skorzystać wyłącznie z oferty z ważnym kodem weryfikacyjnym,
   • zrealizować ofertę do końca jej daty ważności.
  • Posiadacz powinien wcześniej skontaktować się z restauracją, celem uzgodnienia odpowiedniego dla obu Stron terminu realizacji oferty. W przypadku stwierdzenia prawdziwości oferty restauracja przystępuje do wykonania usługi.
  • Każda oferta jest jednorazowa, chyba że inaczej zostało zaznaczone w szczegółach oferty.
  • Oferta nie podlega zamianie na pieniądze lub inny towar albo usługę niż w nim wskazaną, chyba że co innego wyraźnie wynika z jej treści. W przypadku stwierdzenia takiego działania OpenCard zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty.
  • Po upływie oznaczonego w szczegółach oferty terminu ważności, niewykorzystana, w całości lub w części, oferta traci ważność, a Posiadacz traci możliwość jej realizacji lub zwrotu jego równowartości. Data ważności ofert nie podlega możliwości wydłużenia.
  • Restauracja może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji oferty z przyczyn od siebie niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza oferty o zaistniałych okolicznościach.
  • Przyczyny niezależne to sytuacje, na których zaistnienie, restauracja nie ma wpływu, a które uniemożliwiają mu zrealizowanie oferty, jakie jak: nieoczekiwane problemy techniczne urządzeń i sprzętów, lub likwidacja prowadzonej działalności.
  • W sytuacjach określonych w pkt 6, Posiadacz ma prawo umówić się na inny termin lub wymienić ofertę na inny produkt OpenCard.
 4. Prawa i obowiązki Posiadaczy
  • Posiadacz ma prawo do skorzystania z usług Restauracji Partnerskich według warunków opisanych w szczegółach wybranej oferty. Jeżeli z informacji zamieszczonych na stronie internetowej OpenCard lub w Aplikacji Mobilnej wynika obowiązek wcześniejszego zarezerwowania stolika w Restauracji Partnerskiej w celu skorzystania z Produktów OpenCard, Posiadacz jest zobowiązany do dokonania takiej rezerwacji.
  • Posiadacz ma obowiązek poinformować pracownika Restauracji partnerskiej o chęci skorzystania z Produktu OpenCard przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, a w każdym przypadku, przed dokonaniem zarejestrowania usługi przez pracownika Restauracji partnerskiej na kasie fiskalnej lub innym podobnym urządzeniu.
  • Przed skorzystaniem z Produktów OpenCard, Posiadacz ma obowiązek zapoznać się z wszystkimi zastrzeżeniami w zakresie korzystania z tych produktów obowiązującymi w interesującej go Restauracji partnerskiej. Opis zastrzeżeń widoczny jest w profilu danej oferty w sekcji Szczegóły Oferty, dostępnym na stronie internetowej OpenCard oraz w Aplikacji Mobilnej.
  • Posiadacz ma prawo do otrzymania Vouchera lub Degustacji w wersji papierowej. W przypadku woli otrzymania Vouchera lub Degustacji w wersji papierowej, Posiadacz zobowiązany jest do wyraźnego zaznaczenia tego faktu w zamówieniu oraz wskazania prawidłowego adresu do doręczeń. Wersja papierowa Voucherów lub Degustacji zostanie dostarczona Posiadaczowi listem poleconym w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia oraz odnotowania prawidłowej wysokości wpłaty ceny za złożone zamówienie.
  • Posiadacz ma prawo do otrzymania Vouchera, Degustacji lub Oferty specjalnej w wersji PDF. Wersję PDF Produktów OpenCard Posiadacz może zamówić wybierając odpowiednią opcję w zamówieniu. Po odnotowaniu przez OpenCard prawidłowej wysokości wpłaty ceny za złożone zamówienie, Posiadacz otrzyma wiadomość email z linkiem do pobrania Oferty w wersji PDF. Dodatkowo Posiadacz będzie miał dostęp do oferty na swoim koncie utworzonym w serwisie OpenCard. Wersję PDF Posiadacz może uzyskać również przekształcając Ofertę dostępną w formie elektronicznej.
  • Posiadacz ma obowiązek, przy dokonywaniu rejestracji na stronie internetowej OpenCard lub w Aplikacji Mobilnej oraz przy składaniu zamówienia na Voucher lub Degustację, podać wszelkie wymagane dane zgodnie z prawdą. W przypadku podania danych nieprawdziwych OpenCard nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu udostępnionej Oferty specjalnej, Voucherów oraz Degustacji.
  • Rejestrując się na stronie internetowej OpenCard lub Aplikacji Mobilnej Posiadacz wyraża zgodę na to, że OpenCard będzie gromadził, przetwarzał i wykorzystywał jego dane osobowe, według zasad szczegółowo określonych w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem www.opencard.pl/polityka-prywatnosci.
  • Posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania OpenCard o zmianie danych Posiadacza zgłoszonych na stronie internetowej OpenCard lub w Aplikacji Mobilnej. W przypadku nie poinformowania OpenCard o zmianie danych, OpenCard nie ponosi żadnej odpowiedzialności za doręczenia dokonywane na wskazany pierwotnie adres.
  • Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie usługi polegające w szczególności na próbie posłużenia się sfałszowaną albo ukradziona ofertą lub wielokrotnym jej wykorzystywaniem, są zabronione i stanowią naruszenie prawa, podlegające odpowiedzialności karnej.
  • Naruszeniem Regulaminu OpenCard jest dalsza odsprzedaż przez Posiadacza, produktów OpenCard fizycznie lub na stronach internetowych, bez względu na czas i sposób tego dokonywania. Naruszenie powyższego zobowiązania upoważnia restaurację widniejącą na ofercie do odmowy realizacji oferty uzyskanego w wyniku naruszenia. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Posiadaczowi nie przysługują żadne uprawnienia, które mógłby dochodzić od firmy OpenCard. OpenCard również nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio wskutek tego naruszenia.
 5. Wymiany, Zwroty i Reklamacje
  • Wymiany Produktu OpenCard można dokonać jednorazowo w ciągu całego okresu ważności zakupionej Oferty. Wymiana odbywa się na poniższych warunkach:
   • wymiana na Produkt OpenCard uprawniający do realizacji droższej usługi, po dopłacie różnicy w cenie,
   • wymiana na Produkt OpenCard uprawniający do realizacji usługi o tej samej wartości, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,
   • wymiana na Produkt OpenCard uprawniający do realizacji usługi o niższej wartości. OpenCard nie dokonuje zwrotu różnicy w cenie,
   • produkt OpenCard w trakcie wymiany musi posiadać aktualną datę ważności, przeterminowane Produkty OpenCard nie podlegają wymianie.
  • Wymianę Produktu OpenCard można dokonać na dowolny Produkt OpenCard dostępny na stronie internetowej www.opencard.pl, inny niż wymieniana Oferta.
  • Wymieniony Produkt OpenCard zachowuje termin ważności zakupionej Oferty sprzed wymiany. W przypadku dokonania wymiany Produktu OpenCard w okresie ostatnich 30 dni końca jego ważności, do wymienionego Produktu OpenCard zostaną doliczone 30 dni ważności, liczone od daty wymiany Oferty.
  • Produkt OpenCard, który został nabyty drogą wymiany oraz, którego okres ważności został przedłużony, nie podlega wymianie.
  • Posiadacz ma prawo złożenia reklamacji jeżeli usługa została wykonana nieprawidłowo. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego wykonania usługi, z której Posiadacz skorzystał na podstawie posiadanego Vouchera lub Degustacji, są składane bezpośrednio do OpenCard w następujący sposób: telefonicznie na numer: 669 120 120 lub mailowo na adres: biuro@opencard.pl.
  • Posiadacz będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zapłaconych środków bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu Produktu OpenCard, chyba że wcześniej skorzystał już z zakupionego produktu w Restauracji partnerskiej. Skorzystanie z produktu oznacza, że usługa została w pełni wykonana i zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. J. Dz. U. Z 2017 r. Poz. 683) w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny jest wyłączone.
  • Zwrot zapłaconych środków zostanie przelany w ciągu 14 dni od otrzymania przez OpenCard pisemnego zgłoszenia na ten sam numer rachunku bankowego z którego została dokonana płatność. Konsument zostanie poinformowany o tym fakcie drogą pisemną.
  • Wszelkie wymiany, zwroty lub reklamacje mogą być dokonywane w następujący sposób:
   • Telefonicznie pod numerem: 669 120 120
   • Drogą elektroniczną pod adresem email: biuro@opencard.pl
 6. Postanowienia końcowe
  • OpenCard nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz jakość usług świadczonych przez Restauracje partnerskie.
  • Dokonując zakupu Produktów OpenCard Posiadacz akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z tych produktów zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej OpenCard i w Aplikacji Mobilnej.
  • Niniejszy Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej OpenCard oraz w Aplikacji Mobilnej.
  • Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, przy czym ogłoszenie tej zmiany następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji o tej zmianie w widocznym miejscu na stronie internetowej OpenCard oraz w Aplikacji Mobilnej.


II. Regulamin Korzystania z Karty OpenCard
 1. Definicje:
  • Organizator Programu Partnerskiego OpenCard (zwany dalej Organizatorem) – OpenCard sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Al. Józefa Piłsudzkiego 34, 35-001 Rzeszów, NIP 5170362130, REGON 180954381
  • Karta OpenCard (zwana również: Kartą) - emitowana przez Organizatora imienna, plastikowa lub elektroniczna karta członkowska umożliwiająca uczestnictwo w Programie jej nabywcom poprzez możliwość korzystania z usług restauracji Partnerów na warunkach zniżkowych. Karta w formie elektronicznej jest dostępna za pośrednictwem aplikacji mobilnych OpenCard na telefonach z systemem iOS od wersji 8.0, Android od wersji 4.2 (zwanych dalej Aplikacją Mobilną).
   Uwaga: Z dniem 01-03-2018 aplikacja mobilna OpenCard na system Windows Phone przestała być wspierana przez Organizatora. Wszystkich użytkowników ważnej karty elektronicznej, aktywowanej w aplikacji mobilnej OpenCard z systemem Windows Phone, prosimy o kontakt z BOK pod numerem telefonu: 669 120 120.
  • Promocyjna Karta Testowa Programu OpenCard (zwana dalej Kartą Testową) to elektroniczna Karta umożliwiająca uczestnictwo w Programie przez określoną liczbę dni, wydawana bezpłatnie, wybranej grupie odbiorców w celu poszerzania zasięgu Programu poprzez pozyskiwanie nowych Uczestników Programu.
  • Uczestnik Programu Partnerskiego OpenCard (dalej Posiadacz) to każda osoba, która posiada Kartę. Jeżeli nie jest to zaznaczone oddzielnie Uczestnicy posiadający Karty Testowe mają te same prawa i obowiązki jak inni Uczestnicy z tym, że prawa te ograniczone są wyłącznie do okresu do jakiego upoważnia ich Karta Testowa.
  • Partner Programu Partnerskiego OpenCard (dalej Partner) to każda osoba prawna prowadząca restaurację, która zdecyduje się na przystąpienie do Programu.
  • Rejestracja jest dobrowolną formą przystąpienia do programu OpenCard. Podczas procesu rejestracji należy podać wszystkie dane, które są zawarte w formularzu.
  • Moje konto - każdy użytkownik, który zarejestruje się na stronie ma dostęp do swojego konta. Z poziomu tego ekranu może zobaczyć oraz edytować swoje dane, Moje konto to również miejsce gdzie użytkownik może zobaczyć swoje zakupy.
 2. Prawa Uczestników Programu
  • Prawo do korzystania z przywilejów Programu w tym prawo do rabatów udzielanych Uczestnikom przez Partnerów, według informacji zamieszczonych na stronie internetowej www.opencard.pl, w aplikacji mobilnej OpenCard oraz u Partnerów Biznesowych OpenCard z zaznaczeniem, że:
   • W przypadku Karty zniżkowej OpenCard:
    • rabat 50% udzielany przez Partnerów przysługuje tylko i wyłącznie na jedzenie,
    • rabat 30% udzielany przez Partnerów przysługuje na jedzenie, napoje i alkohole,
    • rabat 20% udzielany przez Partnerów przysługuje na jedzenie, napoje i alkohole bez wykluczeń,
    • rabatu „2za1” udzielany przez Partnerów tylko na danie główne, o tej samej lub niższej cenie.
   • Rabaty wynikające z uczestnictwa w Programie nie łączą się z innymi promocjami lub zestawami oferowanymi przez Partnerów oraz nie obowiązują na dowóz i na zamówienia „na wynos”.
   • Organizacja imprez okolicznościowych (powyżej 12 osób) z wykorzystaniem karty OpenCard, możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Partnera.
   • Prawo do korzystania z wszelkich przywilejów wynikających z akcji i eventów prowadzonych przez Organizatora Programu i Partnerów zmierzających do realizacji celów Programu Partnerskiego OpenCard.
 3. Warunki nabywania, posiadania i korzystania z Karty OpenCard
  • Przystąpienie do Programu OpenCard poprzez nabycie Karty:
   • Karta jest kartą imienną co oznacza, że uprawnienia do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.
   • W szczególności naruszeniem Regulaminu Programu Partnerskiego OpenCard jest dalsza odsprzedaż Karty przez Uczestnika na innej stronie internetowej, bez względu na czas i sposób tego dokonywania. Naruszenie powyższego zobowiązania upoważnia Partnerów do odmowy realizacji usługi. Organizator jako emitent Ofert nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio wskutek tego naruszenia.
   • Kartę można nabyć za pośrednictwem strony www.opencard.pl, Aplikacji Mobilnej oraz u przedstawicieli pozyskujących nowych Uczestników Programu lub w innych autoryzowanych punktach sprzedaży.
   • Karta OpenCard dostępna jest w 4 wariantach określonych przez długość członkostwa w Programie: 12 miesięcy, 6 miesięcy, 3 miesiące, 1 miesiąc.
   • Ważność Karty w zależności od wybranego wariantu obejmuje okres 12-tu, 6-ciu, 3-ech lub 1-go miesiąca od daty zakupu Karty.
   • OpenCard zastrzega sobie prawo do wydawania Kart na okres inny niż określony w punkcie d w ramach działań promocyjnych i współpracy z Partnerami. Dla tych Kart obowiązującym jest niniejszy regulamin.
   • Aktualna cena Karty OpenCard jest podawana do wiadomości za pośrednictwem strony www.opencard.pl i Aplikacji Mobilnej.
   • W przypadku wystąpienia wielu promocji w tym samym czasie, dotyczących zakupu Karty Opencard, promocje te nie łączą się wzajemnie.
   • Nabycie Karty Programu OpenCard jest możliwe poprzez:
    • Wypełnienie formularza zakupowego z danymi Uczestnika na stronie www.opencard.pl lub w Aplikacji Mobilnej.
    • Wypełnienie papierowego formularza zakupowego z danymi Uczestnika udostępnionego przez przedstawicieli lub w innych autoryzowanych punktach pozyskujących Uczestników Programu
    • Wyrażenie woli wejścia do Programu Partnerskiego OpenCard przez jej ustne oświadczenie w przypadku, gdy przedstawiciel pozyskujący Uczestników Programu działa na zasadach call center oraz podanie mu niezbędnych danych służących do wypełnienia formularza zakupowego i wyrażenie zgody na rejestrację zgłoszenia.
   • Uczestnik Programu, który nabył plastikową Kartę OpenCard otrzymuje ją od Organizatora przesyłką poleconą na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym w ciągu 14 dni od dnia wysłania prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty.
   • Uczestnik Programu zostanie powiadomiony drogą mailową i telefoniczną o możliwości przedłużenia członkostwa w Programie Partnerskim OpenCard (tylko w przypadku karty zniżkowej OpenCard). Powiadomienia będą miały miejsce w trakcie ostatniego miesiąca, w którym wygasa członkostwo Uczestnika w Programie Partnerskim OpenCard.
   • Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania drogą elektroniczną Organizatora o zmianie danych kontaktowych takich jak adres zamieszkania lub adres mailowy. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek błędy w komunikacji miedzy nim, a Uczestnikiem.
   • Uczestnik posiadający plastikową Kartę zobowiązany jest do jej aktywowania na stronie internetowej www.OpenCard.pl lub w Aplikacji Mobilnej OpenCard przed pierwszym skorzystaniem w restauracji partnerskiej. Niezależnie od daty aktywacji ważność Karty zgodnie z punktem viii) powyżej biegnie od daty jej zakupu.
   • Każda Karta zniżkowa OpenCard w formie elektronicznej jest przypisana do Aplikacji zainstalowanej na konkretnym urządzeniu mobilnym Uczestnika, poprzez wpisanie kodu aktywacyjnego zaś każda Karta w formie plastikowej może zostać przypisana do takiej Aplikacji poprzez wpisanie jej numeru i rejestrację. W celu przypisania karty do Aplikacji na innym urządzeniu mobilnym należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Organizatora.
   • Karta testowa OpenCard przeznaczona jest wyłącznie dla nowych Uczestników, którzy nigdy wcześniej nie posiadali jakiejkolwiek Karty OpenCard. Kartę testową można wygenerować tylko jeden raz. Po upłynięciu okresu próbnego Karta testowa przestaje być aktywna i zostaje dezaktywowana z aplikacji OpenCard zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Uczestnika. Karta Testowa nie przedłuża się automatycznie.
   • Dane które Uczestnik przekazuje OpenCard w dowolny sposób, w celu wygenerowania jakiejkolwiek Karty OpenCard, muszą być aktualne, prawdziwe i poprawne. W przypadku podania przez Uczestnika niepoprawnych, niekompletnych lub nieaktualnych danych OpenCard zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dezaktywacji Karty Uczestnika, dla której zostały przekazane nieprawidłowe dane Uczestnika.
  • Korzystanie z przywilejów Programu Partnerskiego OpenCard przez Uczestników
   • Przed skorzystaniem z przywilejów wynikających z Programu Partnerskiego OpenCard, Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z wszystkimi zastrzeżeniami w zakresie korzystania z tych przywilejów obowiązującymi w interesującej go restauracji Partnera. Opis zastrzeżeń każdej restauracji Partnera jest widoczny w profilu danej restauracji Partnera, dostępnym na stronie www.OpenCard.pl oraz Aplikacji Mobilnej.
   • Organizator Programu Partnerskiego OpenCard zaznacza, że każda restauracja Partnera może w każdej chwili wycofać się z Deklaracji Przystąpienia lub zmienić warunki uczestnictwa.
   • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się z Deklaracji Przystąpienia do Programu poszczególnych restauracji Partnerów oraz za zmianę ich warunków uczestnictwa, w tym zmianę danych lokalizacyjnych i kontaktowych restauracji.
   • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak przekazanych informacji przez Partnerów w związku z rezygnacją z uczestnictwa w Programie, zmianą danych lokalizacyjnych i kontaktowych oraz warunków uczestnictwa w Programie.
   • Organizator będzie, w miarę możliwości, aktualizował listę restauracji Partnerów oraz ich dane lokalizacyjne, kontaktowe i warunki uczestnictwa w Programie publikowane na stronie www.opencard.pl i na Aplikacji Mobilnej.
   • Organizator nie zwraca różnicy w kwocie wynikającej z nieudzielenia zniżki przez Partnera.
   • Organizator zweryfikuje każde zgłoszenie z tytułu nieudzielenia zniżki przez Partnerów, błędnych danych lokalizacyjnych i kontaktowych restauracji oraz niezgodności warunków uczestnictwa w Programie opublikowanych na stronie www.opencard.pl i na Aplikacji Mobilnej.
   • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz jakość usług świadczonych przez Partnerów.
   • Warunkiem skorzystania z przywilejów Programu Partnerskiego OpenCard jest:
    • dokonanie rezerwacji stolika w restauracji Partnera, chyba, że z profilu Partnera na stronie www.opencard.pl lub w Aplikacji Mobilnej obowiązek ten jest anulowany,
    • okazanie Karty OpenCard oraz dowodu tożsamości na początku wizyty w restauracji Partnera jak i również przestrzeganie warunków określonych przez Partnera, dostępnych w profilu Partnera na stronie internetowej www.OpenCard.pl oraz na Aplikacji Mobilnej.
  • Kradzież, utrata Karty
   • W przypadku kradzieży bądź utraty Karty właściciel – Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora w celu jej zastrzeżenia.
   • W przypadku nie powiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty przez Uczestnika Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów i Uczestnika za żadne nieuprawnione użycie Karty.
   • Wyłączną odpowiedzialność za skutki zniszczenia lub zgubienia Oferty ponosi Uczestnik Programu
   • Uczestnik, który zgubił bądź zniszczył Kartę zniżkową OpenCard w formie plastikowej ponosi koszt wyrobienia jej duplikatu. Koszt duplikatu plastikowej Karty wynosi 15zł. Data ważności duplikatu będzie taka sama jak oryginalnej Karty.
 4. Odstąpienie od umowy zakupu Karty OpenCard.
  • Uczestnik Programu będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu oferty/karty, chyba że wcześniej skorzystał już z oferty/karty w restauracji Partnera. Skorzystanie z oferty/karty oznacza, że usługa została w pełni wykonana i zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. J. Dz. U. Z 2017 r. Poz. 683) w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny jest wyłączone.“Przez wykonanie usługi przez Organizatora rozumie się nabycie Oferty przez Uczestnika Programu.
  • Uczestnik Programu może zrezygnować z dostępu do Usługi w każdym czasie.
 5. Ochrona danych osobowych Uczestników Programu
  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest OpenCard Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Al. Józefa Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454784, posiadającą numer NIP: 5170362130 oraz REGON: 180954381, kapitał zakładowy w wysokości: 94 150,00 zł, tel.: +48 669 120 120, e-mail: biuro@opencard.pl, (dalej jako: „Administrator”).
  • Przystępując do Programu i rejestrując się w serwisie www.opencard.pl lub Aplikacji Mobilnej Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin serwisu i zasady przetwarzania danych osobowych, szczegółowo określone w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem www.opencard.pl/polityka-prywatnosci
 6. Postanowienia końcowe
  • Przystępując do Programu Partnerskiego OpenCard, Uczestnik i Partner akceptują w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Ofert zawarte w niniejszym Regulaminie, który jest udostępniony Uczestnikom Programu na stronie internetowej www.OpenCard.pl oraz w Aplikacji Mobilnej OpenCard.
  • Regulamin może ulec zmianie przy czym ogłoszenie tej zmiany następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji o tej zmianie w widocznym miejscu na stronie internetowej www.OpenCard.pl oraz w Aplikacji Mobilnej OpenCard.