Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 25-05-2018

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest OpenCard Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Al. Józefa Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454784, posiadającą numer NIP: 5170362130 oraz REGON: 180954381, kapitał zakładowy w wysokości: 94 150,00 zł, tel.: +48 669 120 120, e-mail: biuro@opencard.pl, (dalej jako: „Administrator”).

 • Postanowienia ogólne:
  • Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników.
  • Zespół serwisu OpenCard szanuje prawo do ochrony prywatności wszystkich Kupujących. Bardzo zależy nam na obdarzonym zaufaniu. Dokonamy wszelkich starań, aby nasza Polityka Prywatności była prowadzona w sposób ostrożny i rozważny.
  • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
  • Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie.
  • Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
   • świadczenie usług drogą elektroniczną (np. newsletter, przedstawianie ofert Partnerów Serwisu). Aktualny zakres usług oferowanych Użytkownikom jest dostępny pod adresem http://www.opencard.pl/ oraz na podstronach Serwisu,
   • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,
   • marketing pośredni usług i produktów Partnerów Administratora zgodnie z założeniami Regulaminu, w tym przekazywanie danych do podmiotów trzecich włącznie z prawem ich odsprzedaży, w celu korzystania przez Użytkowników z promocji i specjalnych ofert w tym zniżek na zawieranie dalszych Umów sprzedaży produktów i usług Partnerów Serwisu.
  • Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, miasto, ulica i numer, kod pocztowy
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do skorzystania z poszczególnych usług Administratora.
  • W związku z realizująca usług dostępnych w Serwisie Administrator przekazywał będzie pozyskane dane osobowe do firm obsługujących go w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla niego działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towarów, podmiotom świadczącym usługi płatności on-line, bankom, innym operatorom płatności, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Cookies i dane eksploatacyjne
  • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie dane informatyczne, w szczególności informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.verlekuchen.com (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).
  • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających Serwis w następujących celach:
   • preferencji użytkowników (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu Serwisu) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
   • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu,
   • spersonalizowania przedstawianych Użytkownikowi ofert i reklam,
   • opasowania usług do potrzeb Użytkowników.
  • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
  • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 • Podstawa przetwarzania danych oraz okres przetwarzania danych
  • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Serwisu danych niezbędnych korzystania z określonych usług świadczonych przez Administratora, skutkuje brakiem możliwości korzystania z tych usług.
  • Możliwe podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkownika są następujące:
   Podstawę przetwarzania danych osobowych Użytkownika może stanowić konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane takie są przetwarzane do czasu zakończenia obowiązywania umowy przy uwzględnieniu okoliczności, iż w określonych sytuacjach dane mogą być przetwarzane także po jej zakończeniu, jednakże może mieć to miejsce jedynie w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa np. dochodzenie roszczeń, rozliczenia lub cele statystyczne.
   W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Takie dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
   W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę Użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 • Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, a ponadto prawo sprostowania danych, ich usunięcia w określonych wypadkach, a ponadto prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w oparciu o zgodę lub celem realizacji umowy zawartej z Administratorem, w tym usług oferowanych przez Administratora, Użytkownikom przysługuje prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownikowi przysługuje prawo przesłania tych danych innemu administratorowi.
  • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  • Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu dane osobowe Użytkowników przekazywane będą poza EOG tylko, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
   • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,
   • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
   • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
  • Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 • Postanowienia końcowe
  • Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu.
  • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.